The Search for the Twelve Apostles

Simon Peter, Andrew, James the son of Zebedee, John, Philip, Bartholomew, Thomas, Matthew, James the son of Alphaeus, Jude, Simon, Judas, and Matthias-what happened to the men who...